Instrukcja profilu kandydata na kierowcę

Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkoleni musi uzyskać w tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy ( można wypełnić na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (dotyczy kategorii C, CE, D)
  5. Kolorową fotografię 3,5x4,5cm
  6. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada
  7. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Wydział Komunikacji w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie przyjść do nas i zapisać się na kurs.